O nas

Piosenka dla słuchaczy uniwersytetu, której słowa napisała Pani Jadwiga Cichecka a muzykę Ryszard Zagórski. Przedstawiamy tekst oraz wersję instrumentalną.

<<br
tekst piosenki BO NA UNIWERKU Bo_na…

p………………………………………………………………………………………………………………..

STATUT STOWARZYSZENIA

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

w NOWOGARDZIE – „NUTW”

ROZDZIAŁ I


§ 1

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie, zwany dalej NUTW jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą władz NUTW jest miasto Nowogard, a terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
NUTW opiera swoją działalność na pracy społecznej członków – słuchaczy. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4
NUTW może używać odznak, pieczęci i emblematu na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. NUTW ma prawo wydawania legitymacji członkowskich, zaświadczeń o ukończonych kursach lub seminariach.

§ 5
NUTW może powołać opiekunów naukowych z wyższych uczelni, radę naukowo-programową, których zadaniem będzie pomoc w realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ II
Cele, formy i środki działania

§ 6
Celem NUTW jest:
1. Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, psychicznej i fizycznej osób starszych, emerytów, rencistów oraz osób niepełnosprawnych,
2. Aktywizacja społeczna członków NUTW,

§ 7
Cele określone w § 6 NUTW realizuje przez:
1. Wykłady, seminaria, dyskusje, konferencje naukowe, warsztaty, prowadzone przez specjalistów z różnych dziedzin nauki, a w szczególności dotyczących ludzi starszych.
2. Naukę języków obcych.
3. Spotkania z ludźmi nauki, kultury a działających w województwie zachodniopomorskim, w kraju lub za granicą.
4. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-­krajoznawczej.
5. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy zgodnie z potrzebami NUTW.
6. Prowadzenie witryny internetowej upowszechniającej zbiory własnej twórczości, opracowania, wspomnienia. Propagowanie wiedzy gerontologicznej za pośrednictwem środków masowego przekazu.
7. Prowadzenie akcji informacyjnych i promocyjnych.
8. Udział w działaniach dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Rozwijanie kontaktów NUTW z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

12. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób starszych.

13. Działania na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie NUTW dzielą się na:
1. Zwyczajnych, czyli słuchaczy,
2. Wspierających,
3. Honorowych.

§ 9
1. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej w wieku emerytalnym, który pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej w urzeczywistnianie celów NUTW, złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do NUTW wpłaci jednorazową składkę wpisową oraz będzie opłacał składkę roczną.
2. W uzasadnionych przypadkach mogą być członkami osoby w wieku przedemerytalnym np. renciści, inwalidzi.
3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 10
Członkiem wspierającym może zostać:
1. Osoba fizyczna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, bądź do honorowego świadczenia usług potrzebnych do realizacji celów NUTW określonych w § 7.
2. Osoba prawna, która zobowiąże się do systematycznego płacenia składki członkowskiej, dobrowolnie ustalonej, ale przewyższającą składkę członka, bądź zobowiązuje się do bezpłatnych stałych świadczeń rzeczowych np. użyczanie lokalu, sal wykładowych, seminaryjnych, gimnastycznych i innych lub też pomocy technicznej – służących prawidłowemu funkcjonowaniu NUTW.

§ 11
Członkiem honorowym może zostać:
1. Osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów NUTW.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
3. NUTW może zabiegać o wsparcie finansowe instytucji, zakładów przedsiębiorstw, fundacji i nadawać im tytuł członka honorowego.

§ 12
Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający, jeżeli nie są osobami prawnymi mają prawa:
1. Czynnego i biernego wyboru do władz NUTW.
2. Zgłaszanie wniosków dotyczących działalności NUTW.
3. Korzystania z pomocy i urządzeń zgodnie z regulaminem.

§ 13
Członkowie NUTW są zobowiązani:
1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów NUTW.
2. Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał.
3. Regularnie wywiązywać się z nałożonych zobowiązań i opłacać składkę członkowską.

§ 14
Członkostwo zwyczajne wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie z NUTW zgłoszone ustnie lub na piśmie.
2. Skreślenie z listy członków z powodu niepłacenia składki rocznej.
3. Wskutek śmierci członka.
4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

§ 15
Członkostwo wspierające wygasa przez:
1. Dobrowolne wystąpienie z NUTW.
2. Zaprzestanie działalności wspierającej.
3. Utratę osobowości prawnej.

ROZDZIAŁ IV
Władze NUTW

§ 16
Władzami NUTW są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
W razie ustąpienia członka władzy w czasie trwania kadencji, władza ma prawo dokooptowania innego członka z tym, że liczba dokooptowanych członków nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 17
1. Najwyższą władzą NUTW jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 18
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. Proponowanie i uchwalanie kierunków działania NUTW.
2. Zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
3. Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.
4. Uchwalenie zmian w statucie.
5. Wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
6. Uchwalenie rocznego budżetu NUTW.
7. Podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.
8. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania NUTW.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd, co najmniej raz w roku.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia się członków na 14 dni przed terminem zebrania podając jego termin i miejsce.

§ 20
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
a) z inicjatywy własnej na podstawie przyjętej Uchwały,
b) na żądanie komisji rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków NUTW.
2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku członków lub od podjętej uchwały przez Zarząd względnie komisję rewizyjną.
3. O terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków zawiadamia członków na 7 dni przed zwołanym zebraniem.

§ 21
W Walnym Zgromadzenia Członków udział biorą:
1. członkowie – z głosem decydującym,
2. osoby zaproszone – z głosem doradczym.

§ 22
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% członków + 1 członek.
2. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie może się odbyć bez względu na ilość obecnych.
3. Do uchwalenia zmian w Statucie oraz rozwiązania NUTW wymagana jest zgoda 2/3 obecnych członków Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 23
1. Zarząd NUTW wybierany jest przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Zarząd składa się z minimum 5, maksymalnie 11 osób.
3. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu Zarządu. W tym przypadku członkowie ci podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.
4. Zarząd nowo wybrany na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, 1 lub 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i członków.

§ 24
1. Zarząd kieruje działalnością NUTW, zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem.
2. Posiedzenie Zarządu odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w miesiącu.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów uprawnionych do głosowania.

§ 25
Do zakresu działania Zarządu należy:
1. Reprezentowanie NUTW na zewnątrz.
2. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Ustalanie planów działalności i budżetu NUTW oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania.
4. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych NUTW.
5. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.
6. Rozpatrywanie decyzji Sadu Koleżeńskiego w wypadku odwołania się członka NUTW.
7. Decydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów zainteresowań, klubów oraz nadzorowanie ich działalności.
8. Podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków – słuchaczy.
9. Uchwalenie regulaminów wewnętrznych NUTW i nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi i instytucjami kultury dla podnoszenia poziomu i rozwoju NUTW.
11. Ustalanie składek wpisowych NUTW.

§ 26
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w porozumieniu z pozostałymi członkami zarządu, nie rzadziej niż raz
w miesiącu
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej ½ liczby członków Zarządu.

§ 27
Organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd NUTW.


KOMISJA REWIZYJNA

§ 28
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym NUTW.
2. Komisja Rewizyjna składa się, z co najmniej 3, maksymalnie 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego.

§ 29
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola opłacania składek członkowskich.
2. Kontrola gospodarki finansowej NUTW.
3. Przedstawienie Zarządowi wniosków wynikających z ustaleń kontroli oraz żądanie wyjaśnień.
4. Składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności i wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 30
1. Kontrola działalności finansowej NUTW odbywa się, co najmniej jeden lub dwa razy w roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w składzie co najmniej trzech osób.

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

§ 31
1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.
2. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają większością głosów.

§ 32
Do zakresu Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków, władz NUTW dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów, uchwał władz NUTW oraz innych sporów powstałych na tle działalności NUTW.

§ 33
Zakres działania Sądu Koleżeńskiego:
1. Sąd Koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Członków.
2. Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) zawieszenie w prawach członka NUTW na okres jednego roku,
c) wykluczenie.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Zarządu NUTW w terminie do 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4. Sąd Koleżeński przedstawia Zarządowi wnioski w sprawach związanych z działalnością NUTW.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek NUTW

§ 34

 1. Majątek NUTW stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
  2. Majątek NUTW powstaje z:
  a) wpisowego, składek i wsparcia członków,
  b) dochodów z własnej działalności statutowej i gospodarczej,
  c) dotacji,
  d) zapisów i darowizn, spadków oraz ofiarności publicznej.
  e) prowadzenie działalności odpłatnej

§ 35

Gospodarkę finansową prowadzi NUTW według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 36
Do ważności oświadczeń woli, pism, dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych NUTW wymagane są podpisy dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym obowiązkowo prezesa lub wiceprezesa.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 37
Zmiana statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia następuje przez Walne Zgromadzenie Członków przy kwalifikowanej większości głosów – 2/3 przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych.
W przypadku braku kworum w drugim terminie Walne Zebranie jest prawomocne do podjęcia uchwały.

§ 38
1. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
2. Walne Zgromadzenie Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu NUTW zobowiązuje Zarząd do likwidacji, podziału i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia zgodnie z wolą Zebrania.

Uchwalony na zebraniu założycielskim dn. 11 lutego 2011 r.

Uchwalono poprawki na zgromadzeniu walnym dn. 25 kwietnia 2012 r. § 26 i § 34