POLITYKA PRYWATNOŚCI UTW

STOWARZYSZENIE UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWOGARDZIE

§ 1
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach prawa, w tym w szczególności na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „Rozporządzenie”.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy przetwarzania danych w związku z korzystaniem przez Panią/Pana z grupy stron internetowych o wspólnym adresie domenowym http://utw.nowogard.pl/ – dalej: „Strona internetowa”.

§ 2
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie z siedzibą przy Placu Wolności 8, 72-200 Nowogard, KRS: 0000387340, REGON: 321021491, NIP: 8561843042 (dalej: „Administrator” lub „Stowarzyszenie”).
email – kontakt.utw.nowogard@wp.pl

§ 3
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z kontaktowaniem się z Administratorem przy wykorzystaniu danych kontaktowych udostępnionych przez Administratora (adres email). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia Pani/Panu żądanych informacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgoda wyrażona zostaje poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na wysłaniu wiadomości do Administratora w celu uzyskania odpowiedzi na zawarte w wiadomości zapytanie.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innych celach niż udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Pani/Pana dane osobowe udostępnione w treści Pani/Pana komentarza przetwarzane są w celu opublikowania tego komentarza. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda wyrażona w drodze wyraźnego działania potwierdzającego polegającego na podaniu danych osobowych w formularzu umożliwiającym zamieszczenie komentarza i podjęcie decyzji o opublikowaniu komentarza (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w innych celach niż opublikowanie Pani/Pana komentarza. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§ 4
1. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom współpracującym z Administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych zawartych w trybie art. 28 Rozporządzenia.
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w trybie art. 29 Rozporządzenia, w tym w szczególności przez osoby zatrudniane przez Administratora oraz przez członków Stowarzyszenia.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

§ 5
1. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z udzielaniem odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość, aż do czasu zakończenia korespondencji.
2. Dane przetwarzane w związku z opublikowaniem Pani/Pana komentarza będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub usunięcia wpisu, pod którym zamieszczony był Pani/Pana komentarz.

§ 6
1. Posiada Pani/Pan prawo:
a. dostępu do swoich danych, w tym w szczególności do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, posiada Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych oraz do informacji wskazanych w art. 15 Rozporządzenia;
b. żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe, w tym także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na zasadach wskazanych w art. 16 Rozporządzenia;
c. żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli zachodzą okoliczności wskazane w art. 17 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 Rozporządzenia, w tym w szczególności, jeżeli kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych;
e. wniesienia sprzeciwu w rozumieniu art. 21 Rozporządzenia;
f. przenoszenia danych w przypadkach wskazanych w art. 20 Rozporządzenia.
2. W celu skorzystania z uprawnień wymienionych w ust. 1 należy skontaktować się z Administratorem.

§ 7
1. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie Pani/Pana danych następuje z naruszeniem przepisów prawa.
2. Organem właściwym do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8
1. W przypadku kierowania do Administratora zapytania drogą elektroniczną, podanie danych osobowych – z wyjątkiem pobieranego automatycznie adresu email – nie jest wymagane, ale w zależności od treści zapytania może okazać się niezbędne do uzyskania odpowiedzi. W takim przypadku Administrator poinformuje Panią/Pana o konieczności podania określonych danych osobowych, umożliwiając Pani/Panu podjęcie decyzji w tym zakresie.
2. Do opublikowania komentarza na stronie internetowej Administratora niezbędne jest podanie wyłącznie danych osobowych w postaci adresu email oraz podpisu (imię, nazwisko, pseudonim – według Pani/Pana wyboru).

§ 9
Nie podlega Pani/Pan decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§ 10
Administrator udziela odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przyjmuje wszelkie uwagi i zastrzeżenia w tym zakresie. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: kontakt.utw.nowogard@wp.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.